MTBIKER odporúča 5. kolo - Detská Považská Cykloliga
Sme mediálnym partnerom akcie.
Propozície nájdete TU.

Štartovné:
Pre preteky DPC sa určuje štartovné: 1€ pre všetky kategórie. Na účet, alebo v deň preteku pri prezentácií.
Číslo účtu: SK57 0900 0000 0051 2476 5542, variabilný symbol: Meno Priezvisko a rok narodenia

Kategórie Detskej Považskej Cykloligy:
- Baby (ročník 2013-2016) asfalt, rovina 1-2 min.
- Mikro (2012-2011) terén, rovina 2-5min
- Mili (2010-2009) terén, rovina 5-8 min.
- Mini (2008-2007) technický terén 8-15 min
- Mladší žiaci (2006-2005) technický terén 15 -20 min. cca 2 km
- Starší žiaci (2004-2003) technický terén 20-30 min. cca 3 km

V cene štartovného je zahrnuté:
štartovné číslo, technické a zdravotné zabezpečenie.
Prví traja pretekári v kaţdej kategórií získajú víťazné medaily. Všetci pretekári v kategórií Baby získajú
odmeny(sladkosť)

Podmienky a povinnosti účastníkov pretekov:
1. Všetci pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo, vrátane pripravenosti na pretek.
2. Usporiadateľ nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom v súvislosti s pretekom.
3. Pretekár musí byť vybavený cyklistickou prilbou, ktorú musí mať nasadenú na hlave počas celého preteku.
4. Štartovné čísla sú aţ do skončenia preteku majetkom usporiadateľa, nesmú sa upravovať, sú viazané na prihlášku a sú
neprenosné na inú osobu.
5. Pretek sa koná za čiastočnej cestnej premávky.
6. Klasifikovaný budú iba pretekári, ktorí prejdú celú trať, vrátane všetkých traťových kontrol.
7. Protesty je moţné podať ihneď po príjazde do cieľa, najneskôr do 30 minút od skončenia preteku v stánku organizátorov
preteku pri vklade 15 €, ktorý v prípade neoprávnenosti protestu prepadá v prospech usporiadateľa. Rozhodnutie vykoná –
organizačný tým.
8. Organizátor si vyhradzuje práve pretek zrušiť , v prípade extrémne zlého počasia alebo ţivelnej pohromy
9. Účastník pretekov/zákonný zástupca/ svojím podpisom berie na vedomie zodpovednosť za škodu spôsobenú na majetku alebo
na zdraví voči tretím osobám a škode na zdraví a majetku spôsobenú sebe!
Pretekár si je vedomý, ţe svojím podpisom, pri prezentácií priamo pred štartom pretekov odsúhlasuje, ţe je oboznámený a súhlasí
s podmienkami a povinnosťami v týchto propozíciách v bodoch 1 – 9.
Povinná výbava: cyklistická prilba, preukaz poistenca.
Cyklistický prilba umiestnená na hlave a zapnutá je povinná počas celých pretekov!
Trasa pretekov vedie lesmi, preto buďte aj počas pretekov ohľaduplní k prírode a jej návštevníkom!
Vidíme sa na štarte!
keyboard_arrow_up